Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe w zakresie sprzedaży towarów

stan: grudzień 2010

Oferujemy Państwu obszerną platformę informacyjną o oponach do samochodów osobowych i lekkich samochodów
ciężarowych wielu producentów. Dodatkowo mają Państwo możliwość zamówienia wybranych opon online w naszym
sklepie internetowym, z wysyłką pod wybrany adres. Realizujemy Państwa zamówienie wyłącznie w oparciu o następujące Ogólne Warunki Handlowe (OWH). Uzgodnienia sprzeczne albo w inny sposób odbiegające od tych OWH, lub też uzupełniające, a w szczególności odmienne OWH klienta, tylko wtedy staną się częścią umowy, jeśli zostanie to oddzielnie uzgodnione na piśmie.

1. Sfinalizowanie umowy

Nasze oferty są niewiążące, wiążące jest Państwa zamówienie. Przyjęcie zamówienia wyrażamy przez potwierdzenie
zlecenia albo przez dostarczenie towaru w ciągu 14 dni.

2. Ceny – płatności – dostawa

Wszystkie wymienione dane, opisy produktów i ceny służą do niezobowiązującej informacji, zastrzegamy sobie prawo do błędów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Za dostawę do Państwa, lub pod wskazany przez Państwa inny adres, naliczamy koszty transportu. Dostawa nastąpi tylko po zapłacie z góry, czyli po wpłynięciu wpłaty na nasze konto, którego numer podamy Państwu przy złożeniu zamówienia. Płacenie gotówką lub czekami nie jest niestety możliwe. Nie odpowiadamy za ewentualne zaginięcie takich środków płatniczych. Jeśli spóźnią się Państwo z płatnością, mamy prawo zażądać odsetek w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej, ogłoszonej przez niemiecki Bundesbank. Jeżeli doznamy dającej się wykazać szkody w większej wysokości, będziemy mieli prawo obciążyć nią Państwa. Przedstawiana przez nas oferta podlega zmianie, zastrzegamy sobie możliwość błędów i modyfikacji. Przy dostawie zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcji opony i rysunku bieżnika, wynikających z rozwoju techniki lub z wymogów prawnych, o ile nie powodują gruntownej zmiany przedmiotu dostawy i nie naruszają przepisów o dopuszczeniu do ruchu. Termin dostawy zostanie dotrzymany z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy od producenta. Podane terminy dostawy są niewiążące i zależą od producenta. W żadnym razie nie są to gwarantowane przez nas konkretne terminy dostaw. Nie możemy udzielać wiążących obietnic. W razie niedostępności zamówionego towaru poinformujemy Państwa o tej sytuacji. W tym przypadku możemy odstąpić od umowy, nie powodując po Państwa stronie powstania roszczeń wobec nas. Zdarzenia siły wyższej również uprawniają nas do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo wymagać od nas wyjaśnienia, dlaczego chcemy odstąpić od umowy bądź zrealizować dostawę w terminie wynikającym z istniejących okoliczności. Jeśli tego nie wyjaśnimy, mogą Państwo odstąpić od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do nieobsługiwania zamawiających, którzy już raz wycofali zamówienie bez podania powodów.

3. Rękojmia i odpowiedzialność

Udzielamy rękojmi dotyczącej wyłącznie przedmiotu zakupu. Okres rękojmi wynosi według prawa 24 miesiące od
dostarczenia towaru. Nie udzielamy gwarancji jakości lub trwałości wykraczającej poza ustalenia prawne. Ewentualna
gwarancja producenta pozostaje jednak nienaruszona. W przypadku poważnej wady dostarczonego towaru jesteśmy
uprawnieni do naprawy albo do dostarczenia nowego towaru bez wad, po zwrocie towaru wadliwego. Jeśli wadliwa opona lub wadliwa felga w momencie reklamacji były już przez Państwa używane, muszą Państwo zapłacić odszkodowanie, którego wysokość ustala się według stopnia zużycia reklamowanego towaru (np. na podstawie pozostałej grubości bieżnika). Jeśli zdecydujemy, że wady mogą zostać zupełnie zlikwidowane w drodze naprawy, podejmujemy się jej, ponosząc koszty całkowicie lub częściowo – w zależności od stopnia zużycia wadliwego towaru. Jeśli i naprawa, i dostarczenie nowego towaru okażą się niemożliwe, mają Państwo prawo odstąpić od umowy. Roszczenia z tytułu rękojmi są wykluczone, jeśli opony lub felgi były naprawiane przez kogoś innego niż my, lub w inny sposób przerabiane, jeśli numer fabryczny lub oznaczenie producenta zostały zatarte lub zmienione, jeśli nie stosowano odpowiedniego lub podanego w najnowszej wersji zaleceń producenta ciśnienia względnie czynności konserwacyjnych, jeśli opona była używana nadmiernie i niezgodnie z zaleceniami, jak np. przez przekroczenie dopuszczalnego dla każdej pojedynczej opony obciążenia i zalecanej do niego prędkości jazdy, opona uległa uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowej geometrii kół lub innych zakłóceń w pracy kół (np. nierównowaga dynamiczna), opona była zamontowana na nieodpowiedniej, nie zachowującej prawidłowych wymiarów, zardzewiałej lub w inny sposób wadliwej feldze, opona uległa szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych lub uszkodzeniu mechanicznemu, lub została poddana zewnętrznemu rozgrzaniu albo, w przypadku opon i felg, występuje naturalne zużycie lub uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem, nieprawidłowego montażu lub wypadku. Za szkody klienta odpowiadamy tylko wtedy, jeśli szkoda została spowodowana z winy umyślnej lub przez rażące zaniedbanie nasze, naszych współpracowników, przedstawicieli prawnych lub podwykonawców. To ograniczenie nie dotyczy szkód w postaci utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje szkód, poniesionych przez Państwa na skutek dostaw opóźnionych lub niedostarczonych przez firmy kurierskie działające na nasze zlecenie. Poza tym odpowiadamy wyłącznie za dające się przewidzieć szkody, wynikające z niedotrzymania przez nas istotnych zobowiązań, wynikających z umowy. Odpowiedzialność nasza nie obejmuje utraconych przez Państwa zysków, nieosiągniętych oszczędności, szkód pośrednich lub powstałych w następstwie braków. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe przypadkowo lub szkody wtórne, a także za szkody następcze, powstałe w wyniku użycia lub w wyniku niemożliwości użycia dostarczonych Państwu produktów. Nie odpowiadamy również za powstałe w wyniku zdarzeń siły wyższej, szczególnie katastrof naturalnych, działań wojennych, sporów pracowniczych, itp. zakłócenia
w pracy zakładu i luki w naszych źródłach informacji. Jest powszechnie wiadomym, że przy obecnym stanie techniki
niemożliwe jest stworzenie całkowicie bezbłędnych programów komputerowych (software) i urządzeń do przetwarzania
danych (hardware) oraz bezbłędne nimi zarządzanie, a także wykluczenie sytuacji nieprzewidywalnych podczas korzystania z Internetu. Nie bierzemy odpowiedzialności za niezawinione przez nas szkody, jakie poniesie użytkownik lub osoby trzecie w wyniku samego używania naszego systemu.

4. Prawo zwrotu

Zwracamy Państwu bezpośrednio uwagę na postanowienia artykułu 312 b i następnych niemieckiego Kodeksu Prawa
Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch), dotyczące umów zawieranych na odległość. Zgodnie z tymi postanowieniami mogą
się Państwo wycofać z umowy w przeciągu dwóch tygodni przez jej pisemne odwołanie lub przez zwrot towaru. Odwołanie nie musi zawierać uzasadnienia. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli odwołanie umowy lub zwracany towaru zostanie wysłane we właściwym czasie. Odwołania i zwroty należy wysyłać na adres: Reifen Krieg GmbH, Gewerbestraße 2, 36119 Neuhof – Dorfborn, Niemcy. Jeśli zechcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy nie odsyłać nam towaru. Prosimy poinformować nas listownie, faksem albo e‐mailem: info@reifen‐krieg.de, że chcą Państwo zwrócić towar. Za ewentualne pogorszenie jakości towaru zamawiający płaci odpowiednie odszkodowanie. Towar odbieramy za pośrednictwem kuriera, koszty ponosi zamawiający.

5. Zachowanie prawa własności

Zachowujemy prawo własności dostarczonych towarów aż do momentu całkowitego uiszczenia płatności.

6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dla potrzeb realizacji Państwa zamówienia gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy niezbędne dane osobowe.
Mamy prawo dane te przetwarzać, w szczególności analizować je, porządkować i zestawiać w dowolnych celach
związanych z działalnością naszej firmy. Wykonanie tych czynności możemy także zlecać podmiotom trzecim. Wyrażają
Państwo w sposób jednoznaczny zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych.

7. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, dźwięk, grafika, animacje i materiały video, jak i układ naszych stron
internetowych podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie. Zawartość tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana i zmieniana w celach komercyjnych, ani udostępniana osobom trzecim. Poza tym niektóre z naszych stron zawierają obrazy, które podlegają prawom autorskim osób trzecich. Jeśli nie podano inaczej, znaki towarowe na naszych stronach są chronione w rozumieniu prawa znaków towarowych. Poprzez nasze strony nie jest udzielana – ani w imieniu naszym, ani podmiotów trzecich – zgoda na wykorzystanie zawartej w nich własności intelektualnej.

8. Właściwość miejscowa sądu

Jako właściwość miejscową sądu dla wszelkich roszczeń partnerów handlowych, szczególnie odbiorców naszych dostaw,
ustala się, na ile to prawnie dopuszczalne, miasto Fulda, również jeśli sprzedaż i dostawa wykonana została w oddziale
przedsiębiorstwa w innej miejscowości. Ta właściwość miejscowa sądu obowiązuje także w przypadku sporów o powstanie i skuteczność stosunku umownego.

9. Obowiązek udzielenia i aktualizowania informacji

Podczas rejestracji kupujący ma obowiązek podania zgodnych z prawdą danych. Jeśli dane kupującego zmienią się,
szczególnie nazwisko, adres, adres e‐mailowy i numer telefonu, to jest on zobowiązany niezwłocznie wysłać nam
powiadomienie o tej zmianie na adres info@reifen‐krieg.de. Jeśli kupujący zaniecha poinformowania o zmianie danych lub od początku poda fałszywe dane, szczególnie fałszywy adres e‐mailowy, wtedy, w przypadku zawarcia umowy, możemy od niej odstąpić. O odstąpieniu informujemy pisemnie, przy czym jako forma pisemna traktowane jest również wysłanie emaila. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia wysyłamy kupującemu e‐mail z informacjami na adres podany przez niego podczas rejestracji. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie wysłać nam informację na adres info@reifen‐kreig.de, jeśli w ciągu czterech godzin od złożenia zamówienia nie otrzyma tego e‐maila. Klient musi się zatroszczyć o to, by od momentu podania adresu e‐mailowego być pod nim osiągalnym, a więc aby otrzymywanie e‐maili nie było uniemożliwione przez przekierowanie poczty, likwidację konta lub przepełnienie skrzynki.

10. Klauzula salwatoriańska

Jeśli poszczególne ustalenia umowy z konsumentem wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, to pozostałe ustalenia nadal będą obowiązywały. W takim przypadku całkowicie lub częściowo nieskuteczne postanowienia powinny zostać zastąpione takimi postanowieniami, które będą nie mniej korzystne.