Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Stav prosinec 2010

Nabízíme vám obsáhlou informační platformu pro pneumatiky pro osobní automobily a lehké nákladní automobily odmnoha výrobců. K tomu máte možnost objednat si vybrané pneumatiky v našem internetovém obchodě online a nechat je zaslat na zvolenou adresu. Vaši objednávku provedeme výhradně na základě následujících Všeobecných obchodníchpodmínek (AGB). Ustanovení, která odporují nebo doplňují nebo se jakýmkoliv způsobem odlišují od těchto Všeobecných obchodních podmínek, především pak odlišující se Všeobecné obchodní podmínky zákazníka, se stávají součástí smlouvy pouze poté, co tak bylo dohodnuto zvlášť a písemně.

1. Uskutečnění smlouvy

Naše nabídky jsou nezávazné. Vaše objednávka je závaznou nabídkou. Tuto nabídku můžeme přijmout prostřednictvímpotvrzení objednávky, anebo také prostřednictvím dodání zboží do 14 dnů.

2. Ceny – platba – dodání

Všechny uvedené údaje, označení výrobků a ceny slouží k nezávaznému informování, omyly zůstávají vyhrazeny. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH. Za dodávku přímo k Vám nebo na Vámi požadovanou adresu účtujeme dopravní náklady. Dodávka proběhne pouze po zaplacení předem, to znamená po příchodu platby na náš bankovní účet, což vám oznámíme při vaší objednávce. Placení hotovostí nebo šeky není bohužel možné. Neručíme za případnou ztrátu těchto platebních prostředků. V případě, že se při placení zpozdíte, jsme oprávněni domáhat se úroků z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou stanovenou bankou Deutsche Bundesbank (Německá spolková banka). Pokud nám vznikne vyšší prokazatelná škoda způsobená prodlením, jsme oprávněni tuto po Vás vymáhat. Naše nabídky jsou nezávazné, vyhrazujeme si omyly a změny. Konstrukční změny a změny profilů, ke kterým došlo na základě zlepšování techniky a technologie, respektive na základě požadavků zákonodárství zůstávají během dodávky vyhrazeny, jestliže nedošlo k podstatné změně předmětu objednávky a změny nejsou v rozporu s předpisy vyhlášky o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dodávka probíhá s výhradou včasného dostačujícího samozásobení. Uvedené dodací lhůty jsou nezávazné a jsou založeny na údajích výrobců. Výslovně se nejedná o námi garantované pevné termíny dodání. Nelze poskytovat závazné přísliby. V případě výpadku našich služeb vás budeme informovat. V takovém případě můžeme od smlouvy ustoupit, aniž by Vám vůči nám vznikly jakékoliv nároky. Stejně tak nás opravňují odstoupit od smlouvy jakékoliv události způsobené vyšší mocí. Můžete po nás požadovat vysvětlení, proč chceme odstoupit nebo dodat v rámci přiměřené lhůty. Pokud toto nevysvětlíme, můžete z Vaší strany odstoupit od smlouvy. Vyhrazujeme si právo, nedodat objednavatelům, kteří již jednou odstoupili od objednávky bez uvedení důvodů.

3. Záruka a odpovědnost

Námi poskytovaná záruka se vztahuje výhradně jen na předmět nákupu. Záruční doba činí podle zákonných ustanovení 24 měsíců od dodání zboží. Záruky na jakost a trvanlivost překračující zákonná ustanovení neposkytujeme. Případná záruka výrobce zůstává však nedotčena. V případě nevýznamného nedostatku u dodaného zboží jsme nejprve oprávněni podle vlastní volby k dodatečnému vylepšení (odstranění závady) nebo k dodatečnému dodání bezchybného výrobku oproti vrácení vadného výrobku. Pokud jste vadnou pneumatiku nebo vadný ocelovy disk, v okamžiku reklamace již používali, bude vám poskytnuta náhrada hodnoty, která se řídí podle stupně opotřebení reklamovaného zboží (například podle zbývající hloubky vzorku pneumatiky). Pokud je podle našeho rozhodnutí možné závady řádně odstranit, proběhne podle naší volby odstranění závady za úplného nebo částečného převzetí nákladů vzniklých při odstraňování závady ‐ podle aktuálního stupně opotřebení vadného zboží . Pokud dodatečná oprava nebo dodatečná dodávka selžou, jste oprávněni odstoupit od smlouvy. Nároky na záruku jsou vyloučeny, pokud byly pneumatiky nebo ocelove disky opraveny nebo jakýmkoliv způsobem upraveny někým jiným než námi, pokud chybí nebo byly změněny výrobní číslo nebo tovární značka, pokud nebyly u pneumatik dodrženy potřebné, respektive dotyčným výrobcem v nejnovějším vydání technického manuálu předepsané tlaky vzduchu, respektive opatření pro údržbu, pokud byla pneumatika vystavena nadměrné námaze odporující předpisům jako například překročením přípustného zatížení a rychlosti jízdy pro jednotlivou pneumatiku, pokud byla pneumatika poškozena nesprávnou geometrií řízení nebo byl její výkon negativně ovlivněn jinými poruchami v podběhu kola (například dynamické nevyvážení kol), pokud se jedná o pneumatiku namontovanou na nesprávný, nekalibrovaný, rezavý nebo jiným způsobem vadný disk, pokud byla pneumatika poškozena vnějšími vlivy jako je mechanické porušení nebo byla vystavena vnějšímu ohřátí nebo pokud u pneumatiky a disku došlo k přirozenému opotřebení nebo poškození, ke kterému došlo následkem neodborného zacházení, neodborné montáže nebo následkem nehody. Za škody zákazníka ručíme pouze, pokud byly škody způsobeny námi, našimi zaměstnanci, zákonnými zástupci nebo jinými osobami zprostředkujícími plnění úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Toto omezení neplatí v případě škod vyplývajících z ohrožení či ztráty života, zranění těla nebo poškození zdraví. Ručení je vyloučeno v případě škody vzniklých opožděnou nebo neuskutečněnou dodávkou, kterou provádí kurýrní služby na naši objednávku. Celkově ručíme pouze za předvídatelné škody, ke kterým dojde narušením základních smluvních povinností z naší strany. Ručení je vyloučeno v případě ušlého výdělku, v případě, že nedojde k plánovaným úsporám, v případě bezprostředních škod a škod zaviněných vadným výrobkem. Neručíme za náhodně vzniklé nebo nepřímé škody či následné škody, ke kterým došlo používáním nebo nemožností použít námi dodaný výrobek. Také neručíme za škody vyvolané vyšší mocí, což jsou především přírodní jevy, důsledky válek, kolektivní vyjednávání nebo podobné události, za způsobené poruchy provozu a mezery v našich informačních zdrojích. Je všeobecně známo, že podle současného stavu techniky není možné vyvíjet a zcela bez chyby provozovat počítačové programy (software) a zařízení na zpracování dat (hardware) a zcela vyloučit veškeré nevažitelnosti v souvislosti s médiem Internet. Nepřebíráme žádnou odpovědnost nezávislou na zavinění za škody, které vzniknou uživatelům nebo třetím osobám následkem používání takového systému.

4. Právo na vrácení

Odkazujeme důrazně na ustanovení ohledně smluv pro prodej na dálku 312 b ff BGB (občanský zákoník (OZ)). Pokud jsteodběratel, můžete i po uzavření smlouvy do dvou týdnů po příchodu zboží odstoupit od smlouvy prostřednictvím odvolání smlouvy písemnou formou nebo prostřednictvím vrácení zboží. Ustoupení od smlouvy nemusí obsahovat odůvodnění. Pro dodržení lhůty stačí včasné odeslání ustoupení od smlouvy, respektive zboží. Ustoupení od smlouvy a vrácené zboží je třeba zaslat na adresu: Reifen Krieg GmbH, Gewerbetraße 2, 36119 Neuhof ‐ Dorfborn. Pokud si přejete provést ustoupení od smlouvy, prosíme vás, abyste upustili od zaslání nazpět. Informujte nás prostřednictvím dopisu, faxu nebo emailu: info@reifen‐krieg.de, že chcete vrátit zboží. Za případné zhoršení jakosti zboží je objednavatel povinen poskytnout odpovídající náhradu jeho hodnoty. Převzetí probíhá prostřednictvím zásilkové služby, náklady hradí objednavatel.

5. Výhrada vlastnického práva

Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodané zboží až do úplného uhrazení kupní ceny.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Za účelem provedení objednávky od vás žádáme nutné osobní údaje a tyto zpracováváme a používáme. Jsme oprávněnizískané údaje používat pro všechny potřebné účely v rámci naší obchodní činnosti, především je vyhodnocovat, třídit apřizpůsobovat. Provedením této činnosti můžeme pověřit třetí osobu. Souhlasíte se sběrem, zpracováním a využitímvašich osobních údajů.

7. Autorská práva

Všechna práva jsou vyhrazena. Text, obrázky, zvuk, grafy, animace a videa a také jejich umístění na naší webové stránce podléhají ochraně autorského práva a dalších zákonů na ochranu. Obsah této webové stránky se nesmí kopírovat, šířit, měnit nebo zpřístupňovat třetím osobám za účelem komerčního využití. Některé z našich webových stránek kromě toho obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu třetí osoby. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní a ochranné značky na našich webových stránkách chráněny známkovým právem. Prostřednictvím našich webových stránek se neudílí žádná licence k využití našeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví třetích osob.

8. Sídlo příslušného soudu

Jako sídlo příslušného soudu pro všechny nároky plynoucích z obchodních vztahů a především z našich dodávek jedohodnuto, pokud je to právně přípustné, město Fulda, a to i v případech, kdy byly obchody nebo dodávky provedenypobočkou. Toto sídlo příslušného soudu platí také pro spory ohledně vzniku a účinnosti smluvního vztahu.

9. Informační povinnosti

Zákazník se při registraci zavazuje, že uvede pravdivé údaje. V případě, že se zákazníkovy údaje změní, především pakjméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, má zákazník za povinnost nám tyto změny bezodkladně sdělitprostřednictvím emailové adresy info@reifen‐krieg.de. Opomene‐li zákazník tyto informace uvést, nebo pokud uvede odzačátku nesprávné údaje, především pak nesprávnou emailovou adresu, můžeme, pokud dojde k realizaci smlouvy, odsmlouvy odstoupit. Odstoupení bude oznámeno písemně. Za písemnou formu je považováno také odeslání emailu.Zákazníkovi zašleme ihned po provedení objednávky email s informacemi o zákazníkovi a to na emailovou adresuuvedenou při registraci zákazníka. Zákazník se zavazuje, že pokud mu tento email nepřijde do čtyř hodin po provedeníobjednávky, bude nás o tom neprodleně informovat prostřednictvím emailové adresy info@reifen‐krieg.de. Je starostízákazníka, aby od okamžiku, kdy emailovou adresu uvede, byl na této adrese k zastižení, a aby nedošlo k vyloučení příjmu emailu následkem přeposílání, nepoužívání nebo přeplnění emailového účtu.

10. Úniková doložka

V případě, že by jednotlivá ustanovení smlouvy se spotřebitelem včetně těchto Všeobecných obchodních podmínekztratila nebo měla ztratit zcela nebo částečně platnost, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Zcela nebočástečně neplatné ustanovení je třeba nahradit ustanovením, jehož hospodářský účinek se co nejvíce přiblíží neplatnému ustanovení.